Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

Jelen Tájékoztató célja, ahogy azokat az érintetteket, akiknek a személyes adatait Vitapress Kft. („Adatkezelő”) kezeli, tájékoztassa a GDPR 13. cikkének (1) bekezdésében foglaltakról, és ezen bekezdés alapján a személyes adatok kezeléséről és jogaikról.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

Ugyancsak figyelemmel kísérjük az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetjük adatkezelési gyakorlatunkba.

 

2. Adatkezelő adatai

Név: Vitapress Kft

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-229222

Adószám: 10251221-2-13

E-mail cím: info@violaparis.hu

Telefonszám: 06 24-520/100

 

3. Adatkezelés időtartama

A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a viszonteladói rendelés teljesítéstől és számla kiállításától) számított 5 (Öt) év.

 

4. Adatkezelés jogalapja és módja, adattovábbítás

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a kapcsolatfelvételhez. A violaparis.hu weboldalon történő adatszolgáltatás önkéntes, a kapcsolati adatlap kitöltésével az érdeklődő hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. A honlap használatával a felhasználó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Vitapress Kft. személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

 

5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslatok

Ha a fenti adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban kérdése van, forduljon a Vitapress Kft-hez a Viszonteladóknak aloldalon megjelölt elérhetőségek bármelyikének igénybevételével. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a regisztrált személy kérése esetén a Vitapress Kft. megsemmisíti. Ezen felül a Vitapress Kft. bármikor kész arra, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

 

6. Adatkezeléshez adott hozzájárulás

A fentiek tudomásulvételével, mint a Vitapress Kft. weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:

 • Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
 • Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
 • Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
 • Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
 • Kijelentem, hogy az általam a hírlevél-feliratkozás vagy megrendelés és vásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

7. Adatfeldolgozók

Az online vásárlással összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a bankkártyás fizetésti rendszert és házhozszállítást biztosító szolgáltatók jogosultak hozzáférni. A külső szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójukkal:

 1. OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 2. GLS General Logistics Systems Hungary Kft
  https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: Shopify Inc.

Elérhetőség: 151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON, K2P 2L8 Adószám (EIN): 471039071, support@shopify.com

Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Linkedin Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

8. Felhasználói jogkörök

Az adatkezelésünknek meg kell felelnie a tisztesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ebben a fejezetben összefoglaljuk az érintettek jogait.

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy információkat kapjon személyes adatai kezeléséről, valamint hogy hozzáférjen ezekhez az adatokhoz és megismerje a kezelésük részleteit.

Helyesbítés joga

Az érintett kérésére azonnal módosítjuk az őt érintő pontatlan személyes adatokat, és szükség esetén kiegészítjük a hiányos adatokat.

Törlés joga

Az érintett kérésére töröljük személyes adatait, ha azok kezeléséhez nincs további jogalap, vagy ha visszavonja hozzájárulását, vagy jogosan tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy ha az adatkezelés jogellenes.

Elfeledés joga

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy kérelme alapján értesítést kapjunk minden olyan adatkezelőtől, akiknek esetlegesen nyilvánosságra került az érintett személyes adatai.

Adatkezelés korlátozásának joga

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy ha már nincs szükségünk a személyes adatokra, de az érintett mégis igényli azokat.

Adathordozhatóság joga

Az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkaphatja, és átadhatja azokat egy másik adatkezelőnek, ha erre van mód.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatokat nem kezelhetjük tovább, hacsak nem bizonyítjuk be, hogy kényszerítő erejű jogos okok indokolják az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogával és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetén az adatokat e célból főszabály szerint nem kezelhetjük tovább.

Kérelmekre Való Reagálás

Az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt vizsgáljuk meg, és döntést hozunk annak megalapozottságáról. Az érintettet írásban tájékoztatjuk a döntésről, és ha a kérelmet nem teljesítjük, közöljük az elutasítás okait mind ténybeli, mind jogi szempontból.

Jogorvoslati lehetőségek

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – velünk az esetleges kifogások mihamarabbi rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint
 • az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

9. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adataihoz való hozzáféréshez csak mi és az adatfeldolgozóink olyan alkalmazottai jogosultak, akiknek ez a hozzáférés elengedhetetlen a munkakörükkel összefüggő feladatok teljesítéséhez. Mindent megteszünk az adatok biztonságának garantálása érdekében, és ehhez szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.

Szervezési intézkedések

A hozzáférések a „szükséges és elégséges jogok elvének” megfelelően kerülnek kiosztásra informatikai rendszereinkhez és szolgáltatásainkhoz. Minden alkalmazott csak azt a hozzáférést kapja, amely a feladatának ellátásához szükséges, azzal összhangban, hogy a jogosultságokat és az időtartamot a feladat teljesítéséhez szükséges mértékben korlátozzuk. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést csak azok a személyek kapják meg, akik megfelelnek a biztonsági és egyéb kritériumoknak, és rendelkeznek azokkal a szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel, amelyek a biztonságos hasznáthoz szükségesek.

Technikai intézkedések

Az informatikai eszközeinket és szoftvereinket folyamatosan fejlesztjük, hogy megfeleljenek a piaci szabványoknak és technológiai előírásoknak.A fejlesztések során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyek lehetővé teszik a műveletek ellenőrzését és az incidensek nyomon követését, például a jogosulatlan hozzáféréseket.

Szerverünk elkülönítetten, védett és zárt környezetben található a tárhelyszolgáltató dedikált szerverén.

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések során a magasabb szintű adatbiztonság érdekében a https protokollt használjuk az http protokoll helyett, ezzel betartva az adatvédelmi követelményeket, amelyekről az adatkezeléseink során alkalmazzuk.

 

10. Alkalmazott jogszabályok

A Vitapress Kft. és a viszonteladók közötti jogviszonyra, az adott vásárlási feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen „Általános Vásárlási Feltételek” valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak azzal, hogy a fentiekkel nem érintett rendelkezések továbbra is teljes hatállyal bírnak.

Minőségi kifogás esetén, a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület eljárását igénybe venni. Egyebekben fogyasztói panasszal az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál van lehetőség eljárás kezdeményezésére.

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

 

11. Süti (cookies) tájékoztató

Fontos, hogy tudja, hogy honlapunk sütiket használ. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén vagy mobil eszközén. Ezek a sütik segítenek nekünk jobban megérteni és személyre szabni a weboldalunkat az Ön számára. Ezen az oldalon részletes információkat talál a sütikről, amelyeket használunk, valamint a sütik kezelésének lehetőségeiről.

Mi a célja a sütiknek?

A sütik olyan kis adatfájlok, amelyeket a weboldalunk a böngészőjébe helyez, hogy az segítse a weboldal működését, valamint gyűjtsön információkat arról, hogy hogyan használja a weboldalt. A sütik segítségével például megjegyezhetjük a preferenciáit, és javíthatjuk a weboldal teljesítményét.

Milyen típusú sütiket használunk?

 1. Alapvető sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal működéséhez. Például a bejelentkezési munkamenetekhez és a kosár tartalmának tárolásához szükségesek.

 2. Teljesítmény sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan használja a weboldalt, például melyik oldalakat látogatja meg leggyakrabban, és ha hibaüzeneteket kapunk, akkor melyik oldalról kapjuk őket. Ezek a sütik csak általános információkat gyűjtenek, és nem azonosítják Önt személyesen.

 3. Hirdetési sütik: Ezek a sütik az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítenek meg Önnek a weboldalon és más webhelyeken is. Ezek a sütik segíthetnek abban, hogy a hirdetések ne csak általánosak legyenek, hanem személyre szabottak is.

Hogyan lehet kezelni a sütiket?

Böngészője beállításaiban megváltoztathatja, hogy elfogadja-e vagy elutasítja-e a sütiket, valamint törölheti a már tárolt sütiket. Ebben az esetben azonban vegye figyelembe, hogy ha letiltja vagy törli a sütiket, ez befolyásolhatja a weboldalunk teljesítményét és funkcionalitását.

Harmadik fél sütik

Harmadik fél szolgáltatók is helyezhetnek sütiket a weboldalunkon. Ezek a harmadik felek olyan elemzési és hirdetési szolgáltatásokat nyújthatnak, amelyek segítenek nekünk jobban megérteni és fejleszteni a weboldalunkat.

 

12. Egyéb rendelkezések

Eltérő célú adatkezelés

Amennyiben az adatokat eredeti gyűjtési céluktól eltérő módon szeretnénk használni, erről értesítést küldünk a Felhasználóknak. Ebben az esetben előzetes, világos beleegyezésüket kérjük, és lehetőséget nyújtunk számukra arra, hogy megtiltsák az adatok ilyen célú felhasználását.

Nyilvántartási kötelezettség

A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk köteles eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2023.10.16.-óta – Vitapress Kft

 

Melléklet

számú melléklet; a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 • cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;
 • érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.